ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

 

 

     

    Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2008

 

 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2009),

20 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/1989 - 3/2009)

 

    I. TRUYỀN THỐNG SỰ NGHIỆP BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN

    1.Vị trí vai trò của công tác biên phòng với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

     Việt Nam là một quốc gia ở Đông Nam châu Á có vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh với gần 8.000 km biên giới, trong đó biên giới đất liền dài 4.510 km tiếp giáp với ba nước: Trung Quốc, Lào, Cămpuchia; vùng biển nước ta có bờ biển dài 3.260 km với các quần đảo và hàng ngàn đảo lớn nhỏ, tiếp giáp với hải phận quốc tế có liên quan đến 7 nước trong khu vực gồm: Trung Quốc, Cămpuchia, Thái Lan, Malaixia, Philipin, Inđônêxia, Brunây.

     Trải qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, ông cha ta luôn thấy rõ vai trò vùng biên cương “phên dậu” của Tổ quốc và luôn khẳng định đây là bộ phận thiêng liêng bất khả xâm phạm của chủ quyền quốc gia. Việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bất khả xâm phạm biên giới, vùng trời, vùng biển là chức năng chủ yếu của nhà nước, là nghĩa vụ và bổn phận thiêng liêng của mọi thế hệ công dân Việt Nam.

    2. Lịch sử Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và “Ngày Biên phòng toàn dân”

     Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam là lịch sử liên tục đấu tranh quyết liệt để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. Để có biên cương lãnh thổ Việt Nam liền một dải từ Đồng Văn đến mũi Cà Mau hôm nay, biết bao thế hệ cha anh đã hy sinh oanh liệt để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Thực tiễn bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới từ khi lập nước đến nay cho thấy vai trò và sức mạnh to lớn của nhân dân, đặc biệt là vai trò của nhân dân khu vực biên giới. Đồng bào các dân tộc ở biên gới luôn là lực lượng “đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió”, thường xuyên bền bỉ, kiên cường đấu tranh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

     Theo tư tuởng Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp biên phòng, việc xây dựng lực lượng chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng phong trào biên phòng toàn dân là cuộc vận động lớn có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành bại trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự biên giới. Thực hiện tốt cuộc vận động đó là tăng cường lực lượng và sức mạnh tại chỗ cho công tác biên phòng; giải quyết được mâu thuẫn giữa thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng trải dài hàng ngàn cây số biên giới hiểm trở với số lượng hạn chế của lực lượng chuyên trách. Chính vì vậy, tại lễ thành lập Bộ đội Biên phòng ngày 03/3/1959, Người đã nói: “Chống bọn xâm lược và bọn phá hoại là nhiệm vụ của quân đội và công an nói riêng và toàn dân nói chung, là nhiệm vụ mà quân đội và công an phải dựa vào dân mới hoàn thành được tốt. Ví dụ: một vạn công an chỉ có hai vạn tai, hai vạn mắt, hai vạn tay, hai vạn chân nhưng nhân dân có hàng triệu tai, hàng triệu mắt, hàng triệu tay chân. Cho nên chúng ta phải dựa vào dân để hoạt động. Khi tổ chức được nhân dân, đoàn kết được nhân dân thì việc gì cũng làm được”.

     Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Đảng ta chủ trương: “Tăng cường công tác quản lí, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự biên giới Tổ quốc, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, thiết lập trật tự kỷ cương đối với biên giới quốc gia và quan hệ biên giới. Thực hiện tốt chính sách kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, chăm lo củng cố cơ sở chính trị, giữ vững đoàn kết dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự chủ quyền biên giới và toàn vẹn lãnh thổ đất nước”. Đường lối chính sách đó được Đảng và Nhà nước ta thực hiện nhất quán qua các thời kì, đặc biệt trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới thời gian qua, thể hiện rất rõ quan điểm quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong công tác biên phòng.

     Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/1989 ), ngày 22/02/1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 16/HĐBT về việc lấy ngày 3/3 hàng năm tổ chức “Ngày biên phòng” trong cả nước (bắt đầu từ 03/3/1989) trong đó nêu rõ 5 yêu cầu của “Ngày biên phòng” là :

     - Nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của nhân dân các dân tộc, của cán bộ, nhân viên các cơ quan, đoàn thể ở biên giới làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

     - Tăng cường đoàn kết hợp đồng chiến đấu và giúp đỡ lẫn nhau giữa lực lượng biên phòng và nhân dân, giữa lực lượng biên phòng và các lực lượng khác.

     - Không ngừng củng cố và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới chống mọi hành vi xâm phạm biên giới của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

     - Đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trung tâm, đột xuất của địa phương.

     - Khen thưởng bằng các hình thức thích hợp các xã và đồng bào có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới.

     Tại kỳ họp thứ III, Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI ngày 17/6/2003 đã thông qua Luật Biên giới quốc gia, trong đó quy định lấy ngày 3/3 hàng năm là “Ngày Biên phòng toàn dân”.

        II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 50 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG VÀ 20 NĂM “ NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN”

     Nhận rõ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với vùng biên giới, hải đảo. Những năm qua Đảng và Nhà nước ta có nhiều chủ trương, chính sách đối với vùng biên giới.

     Ngày 27/11/1989 Bộ Chính trị có Quyết định số 22 về “Một số chủ trương chính sách lớn về phát triển kinh tế - xã hội miền núi”. Đặc biệt ngày 28/3/1998 Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc “Tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh ở các xã, phường biên giới, hải đảo” và Chính phủ có các chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình 133; Chương trình 135 đều tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng và giải quyết những nhu cầu thiết yếu cho đồng bào nơi biên giới .v.v. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X chỉ rõ: “Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh theo phương châm phát triển kinh tế - xã hội là nền tảng để bảo vệ Tổ quốc; ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh vững mạnh là điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt đường lối đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ mọi cơ hội củng cố hoà bình, ổn định để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt là vùng biển đảo”. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX đã khẳng định: “Đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng lực lượng vũ trang, tổ chức các đội hình thanh niên xung kích an ninh, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm và phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai”.

     Những năm qua, nhờ có chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sự đầu tư đúng hướng, có hiệu quả nên đời sống nhân dân vùng biên giới đã được cải thiện đáng kể về nhiều mặt, đồng bào yên tâm làm ăn sản xuất, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tích cực tham gia thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, tạo ra phong trào quần chúng sâu, rộng trong cả nước tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh ở vùng biên giới, hải đảo. Nhiều ngành, đoàn thể đã có chương trình phối hợp với Bộ đội Biên phòng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân”.

     Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng về ý nghĩa chính trị, quân sự, kinh tế và vị trí, vai trò của vùng biên giới, hải đảo, xác định trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Trong những năm qua, Trung ương Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên về xây dựng biên giới, biển đảo và chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

     Ngày 16/11/1998, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa VII) đã ban hành Kế hoạch số 60 - KH/TWĐTN về tổ chức Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” và phân công kết nghĩa giữa các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trong cả nước. Mục đích là vận động các nguồn lực, sự cống hiến của tuổi trẻ cả nước tham gia một cách thiết thực và hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở vùng biên giới, hải đảo; đồng thời thông qua cuộc vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh thiếu nhi về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

     Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” đã được đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi cả nước nhiệt tình hưởng ứng, được dư luận đánh giá cao và nhiệt tình ủng hộ. Cuộc vận động đã phát triển thành một phong trào rộng lớn, có sức lôi cuốn. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo như “Thanh niên bảo vệ đường biên”, xây dựng các tổ đội xung kích an ninh, dân quân tự vệ, các cụm an toàn làm chủ với nội dung khá toàn diện; hoạt động “Hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận” của thanh niên Quân đội; mô hình “Thầy giáo mang quân hàm xanh” của thanh niên Bộ đội Biên phòng; mô hình “Trí thức trẻ tình nguyện”, “Y - Bác sỹ trẻ tình nguyện” về các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa... Thông qua đó, đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, thực sự khẳng định và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ, đem lại những kết quả thiết thực cho cơ sở.

     Các nội dung hoạt động của Cuộc vận động không chỉ dừng lại hiệu quả về kinh tế - xã hội mà còn có tác dụng to lớn trong công tác giáo dục nhận thức, khơi dậy lòng tương thân, tương ái; phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh thần đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thiết thực tham gia vào chương trình mục tiêu quốc gia “Xoá đói, giảm nghèo” của Chính phủ.

     Đồng thời, Trung ương Đoàn đã tổ chức thành công Cuộc thi tìm hiểu “Biên giới, hải đảo trong trái tim tôi” với hơn 6 triệu bài tham gia; phát hành tập ca khúc “Hát về biển, đảo Việt Nam”; xây dựng bộ băng, đĩa tuyên truyền về biển đảo; tổ chức các cuộc giao lưu văn hoá - văn nghệ với các chiến sĩ, đồng bào khu vực biên giới, hải đảo; hệ thống báo chí của Đoàn thường xuyên đưa tin tuyên truyền về biên giới, biển đảo Việt Nam.

     Những hoạt động thiết thực hiệu quả của Đoàn thanh niên các cấp đã góp phần tích cực động viên, giúp đỡ quân dân khu vực biên giới, hải đảo và cán bộ chiến sĩ biên phòng khắc phục khó khăn, gian khổ, yên tâm công tác, kiên trì bám trụ quyết tâm đấu tranh giữ vững độc lập, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc trong mọi tình huống.

     Đồng bào các dân tộc trên biên giới đã triển khai, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống mọi âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và các phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc; trực tiếp đấu tranh với các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, chống các loại tội phạm và xây dựng đường biên giới hữu nghị với các nước láng giềng… Qua đó, niềm tin của quần chúng với Đảng, Nhà nước, chế độ được củng cố, khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được tăng cường, thế trận lòng dân, thế trận toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới ngày càng được củng cố vững chắc.

     Ở các địa phương đã xuất hiện nhiều phong trào quần chúng tiêu biểu trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới như các phong trào: “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc biên giới và an ninh trật tự xóm, bản biên giới”, “Thanh niên xung kích bảo vệ đường biên”, “Tàu thuyền, bến bãi an toàn”, “Họ đạo gương mẫu”, “Người phụ nữ vì biên giới”, “Thôn xóm bình yên, gia đình hoà thuận”, “Già làng, Trưởng bản gương mẫu”,  “Xoá đói, giảm nghèo”, “Phủ xanh đất trống, đồi trọc”, “Xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học cho con em các dân tộc” .v.v.                  

     Qua 20 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, đã có hàng ngàn tập thể thuộc các tỉnh - thành, quận - huyện, xã - phường và tương đương, các đơn vị hành chính, doanh nghiệp; hàng chục nghìn tổ chức và cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng thưởng nhiều Huân chương, Bằng khen, Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” bởi đã có công lao đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh biên giới Tổ quốc.

50 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn nhận thức sâu sắc vai trò chủ trì, nòng cốt của mình trong sự nghiệp biên phòng toàn dân, ngày đêm lăn lộn xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ chủ  quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, kiên trì bám dân, bám địa bàn, gắn bó với đồng bào các dân tộc. Đặc biệt, hiện nay Bộ đội Biên phòng đã bố trí 429 cán bộ tăng cường xã tuyến biên giới đất liền có nhiều khó khăn (trong đó có 160 đồng chí được giữ chức danh Bí thư, Phó Chủ tịch và Hội đồng Nhân dân xã), đồng thời các đơn vị còn giới thiệu 120 đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ xóm, ấp. Trong lĩnh vực đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, các đơn vị bám sát phương châm vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Thường xuyên vận dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, phát huy sức mạnh quần chúng tại chỗ, đẩy lùi nhiều hoạt động lấn chiếm biên giới, xâm canh, xâm cư, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, không để xảy ra đối đầu, căng thẳng biên giới. Trong những năm qua, quán triệt quan điểm đường lối đối ngoại của Đảng và phát huy truyền thống ngoại giao của ông cha trong bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trong thực hiện nhiệm vụ, Bộ đội Biên phòng đã thường xuyên coi trọng công tác đối ngoại biên phòng, tích cực vận động và tổ chức các hoạt động ngoại giao nhân dân để duy trì thực hiện nghiêm chỉnh các hiệp định, quy chế biên giới đã được ký kết giữa nước ta với các nước láng giềng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã vinh dự được Đảng, Quốc hội, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tháng 12/1979 và được tặng thưởng 1 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác.    

III. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ NGHIỆP BIÊN PHÒNG TOÀN  DÂN

          Trong những năm tới, hoà bình, hợp tác phát triển vẫn là xu thế chủ đạo. Những thành tựu của công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng những năm qua đang tiếp tục tạo thế và lực ngày càng vững mạnh cho đất nước ta hội nhập toàn diện với cộng đồng quốc tế nhằm tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH xây dựng đất nước.

          Tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc và tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố, tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, biển đảo, tài nguyên… vẫn xảy ra ở nhiều nơi với tính chất ngày càng gay gắt, phức tạp. Đối với nước ta, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ bằng những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, quyết liệt hơn. Biên giới, lãnh thổ, biển đảo là vấn đề lâu dài, nhạy cảm mà các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng và gắn với các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá ta.

     Yêu cầu nhiệm vụ của công tác biên phòng trong thời kì đổi mới đó là: Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá dân tộc; Bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên biên giới.

     Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của tất cả các ngành, các cấp, của nhà nước và các đoàn thể, trong đó “Bộ đội Biên phòng là một lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng và Nhà nước, là một thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, làm nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”

     Để góp phần tham gia thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ trên, các cấp bộ Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong quần chúng nhân dân, thanh thiếu nhi nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đoạn hoạt động của địch và các loại đối tượng; chấp hành tốt các hiệp định, quy chế biên giới, Luật biên giới quốc gia. Qua đó góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của mọi người dân, tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng trong xây dựng và bảo vệ biên giới. 

     Tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xoá đói giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng biên giới; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị xã, phường biên giới vững mạnh toàn diện, cấp uỷ trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động kết nghĩa giữa các đơn vị trên cùng một địa bàn.

     Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 20 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”, các cấp bộ Đoàn trong cả nước tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các phong trào hành động cách mạng, triển khai sâu rộng và có hiệu quả phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”“Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” với những công trình thanh niên, phần việc thanh niên thiết thực hướng về đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đang sống, chiến đấu lao động và công tác nơi biên giới, hải đảo - Vùng đất thiêng liêng và rất đỗi thân yêu của Tổ quốc.


MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chào mừng 50 năm Ngày truyền thống Bội đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/1989) và 20 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/1989 - 3/2009).

2. Tuổi trẻ Việt Nam xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

3. Tuổi trẻ Việt Nam Đoàn kết - Sáng tạo - Xung kích - Tình nguyện xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

4. Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác.

5. Tuổi trẻ Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt Cuộc vân động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”.

 TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 Ghi chú: Nội dung cơ bản của tài liệu này sử dụng tư liệu từ Đề cương tuyên truyền “Tiếp tục  phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc trong giai đoạn mới” của Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.